හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය – Harry Potter Saha Rahas Kutiya

Rs  1,500.00

In stock

හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය – Harry Potter Saha Rahas Kutiya (Harry Potter And The Chamber Of The Secrets)

හැරී තම පොරි පිඟානට අත තියනවාත් සමඟම නෙවිල්ගේ පැතුම ඉටුකරමින් බස්සෝ සිය ගණනක් ශාලාවට තුළට ඇදී එන්නට සමත් වුයේ මහත් හඬක් නඟමිනි.

උන් ශාලාව තුළ ඒමේ අත යමින් අයිතිකරුවන් ඉදිරියෙන් ලිපි සහ පාරසල් දැමීමට වුහ.විශාල පොදියක් වන් වූ පාරසලයක් නෙවිල්ගේ හිසේ වැදුණේය.

ඊළග මොහොතේ පිහාටු සහිත යමක් හමයිනිගේ කිරි ජෝග්ගුවට වැටුණේ සියලු දෙනාම කිරෙන් නාවමිනි.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…

 • හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු - Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

  හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු – Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

  • ISBN: 9789555737616
  • හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු
  • Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru
  • අභය හේවාවසම්
  Rs  1,800.00
 • හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය | Harry Potter Saha Agni Kusalanaya
 • හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් නිකාය | Harry Potter Saha Phoenix Nikaya | BookStudio.lk